4

Another Miracle at Shri Darbar Sahib Ji

ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਿੲਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਿਕ੍ਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿੲਸ ਕੁੜੀ ਿੲਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾ ਦੀ ਰੋਸਨੀ ਅਤੇ ਕੰਨ ਤੋ ਸੁਣਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਿਗਆ ਸੀ ਅੱਜ ਿਮਤੀ 4/3/2016 10:30 ਵਜੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਸਰੋਵਰ ਿਵਚ ਿੲਸਨਾਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਿਕਰਪਾ ਕੀਤੀ ਿੲਹ ਲੜਕੀ ਿਬਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੂਕੀ ਹੈ ਿੲਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਿਪੰਡ ਬਾਦਸਾਹਪੁਰ ਿਜਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ
IMG-20160304-WA0043

  Comments(4)

  1. Reply
   Uttam singh gulati says

   Dhan dhan sri guru Ram dass sahib jee

  2. Reply
   trilok says

   Satnam wahe guru

  3. Reply
   Harpal Singh Grewal says

   Waheguru

  4. Reply
   Gursharan.singh says

   Waheguru ji da mehr sab par hove

  Post a comment

Send Your Suggestions And Articles Contact contact@goldentempleheavenonearth.com