Darshan Dedara Janam Asthan Guru Ram Das Ji

DARSHAN DEDARA KARO JANAM ASTHAN GURU RAM DAS SAHIB JI DA AT CHUNA MANDI LAHORE PAKISTAN CELEBRATING PARKASH UTSAV ON 09 10 2015…